BÍT TRONG ĐIỆN TRỞ
BÍT TRONG ĐIỆN TRỞ

BÍT TRONG ĐIỆN TRỞ

Bít điện trở trong ∅ 47:          20,000 VND

Bít điện trở trong ∅ 47 inox:  70,000 VND

Liên hệ chúng tôi